जिल्ला विकास समिति सोलुखुम्बु को अत्यन्त जरूरी सूचना |||

यस जिविस बाट चालु आ .व . मा सम्झौता भई संचालनमा रहेका पर्यटन रोयल्टी शिर्षक बाहेक का विभिन्न आयोजना /कार्यक्रमहरु मिति २०७३ /०३ /२० भित्र  फरफाराक गर्न हुन सम्बन्धित  सबै लाई सुचित गरिन्छ |सो मिति पस्चात खाता बन्द हुने र भुक्तानी दिन नसकि बजेट फ्रिज  हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ |

Skip to toolbar